Tag Archives: битум

Какви биват модификаторите на битум?

Към добавките, основното предназначение на които е подобряване качествените характеристики на пътното покритие, принадлежат:

 • модификатор на битума;
 • модификатор на асфалтобетона;
 • адхезионни добавки към битума;
 • стабилизатори;
 • структуриращи добавки на асфалтобетона.

Изброените вещества могат да се добавят или в битума, или непосредствено в асфалтобетонната смес. При това, добавка от определен тип може да бъде добавена както в битума, так и в асфалтобетонната смес в два различни технологични процеса.

Към битумните добавки принадлежат:

 • еластомери;
 • термопласти;
 • термоеластопласти;
 • повърхностно-активни вещества;
 • термично втвърдяващи се смоли;
 • бързосъхнещи масла.

В асфалтобетоните се добавят:

 • стабилизиращи добавки;
 • структуриращи добавки (минерални прахове);
 • модификатори, произведени от каучукови частици;
 • структуриращи и стабилизиращи добавки.

Най-често за модификация на пътните битуми се използват еластомери, термопласти и термоеластопласти.

Еластомер – това е полимер, притежаващ еластични свойства. За битума той се прилага под формата на прах, гранули и течности. Към днешна дата най-популярният еластомер е каучукът. Той може да се добавя както в битума, така и в асфалтобетонната смес.

Термопластите представляват полимерен материал, който при нагряване е способен да премине в пластично или високоеластично състояние.

Термоеластопластите – това са синтетични полимери, в състава на които влизат твърди и еластични сегменти, което от своя страна позволява едновременното получаване на висока здравина и еластичност. Към предимствата на термоеластопластите си заслужава да се отнесе възможността за вариране със степента на изразяване на свойствата при промяна в съотношението на компонентите.

Повърхностно-активните вещества се прилагат с цел подобряване адхезията на битума с минералната част на асфалтобетонната смес. В зависимост от характера на взаимодействие такива вещества могат да бъдат анионни или катионни.

Стабилизиращите добавки често се използват при получаването на смеси от чакъл и смола. Обикновено те се състоят от минерални и целулозни влакна.

В страните от Европа и САЩ с цел понижаване склонността на битума към пластично размекване при низки температури се прилагат епоксидни и полиуретанови смоли.

За да се предотврати окисляването на битум в него се добавят масла. Например, модификация на битум СБС може да бъде осъществена с помощта на индустриално масло в качеството си на вспомогателен материал.

Битумна емулсия: основна информация

Знаете ли какво е битумна емулсия? За какво се използва, какви са условията, при които се произвежда. Всичко това, както и много друга информация, ще бъде разгледано в този изчерпателен материал.

Най-общо погледнато, използването на емулсиите е в основата на производството на най-различни предмети, които ни заобикалят. В известен смисъл дори млякото или боята за обувки са емулсии. Ако говорим за битумните емулсии, те представляват своеобразна система “масло във вода”, в която частиците битум са представени във водна фаза като отделни елементи. За да не се слепи битумът в такава среда и да образува конгломерати, активно се използват различни добавки, които се наричат емулгатори.

Не можем да не отбележим, че битумната емулсия дава възможност за икономия на ресурси, удобна е за транспортиране и складиране. Важно е също така, че битумната емулсия е екологично чист продукт, а технологиите, базирани върху използването на тези емулсии, са икономични и относително достъпни. Друго съществено предимство е, че битумната емулсия перфектно се смесва с латекс.

По принцип, на специалистите в областта, свързана с използването на битумни емулсии, така или иначе им се налага да работят с различни марки битум. При което получените битумни емулсии може да се различават значително по своите свойства и възможности за приложение. Не трябва да забравяме за разтворителите, които се добавят в малки количества към сместа, като е необходимо да се избегне както прекаленото разтваряне, така и утаяване на съставките на сместа. Трябва също да се отбележи, че разтворителят се използва като средство за понижаване вискозитета на битума. В този случай битумът ще бъде по-устойчив при по-ниски температури.

Като говорим за водата в битумната емулсия, трябва да се обърне внимание на факта, че катионните емулсии на фона на анионните аналози не са толкова чувствителни към количеството на водата, която се въвежда в състава. Анионните емулсии, напротив, реагират много активно и интензивно на твърдостта на водата, а именно на съдържанието на голям брой минерални примеси. Ако говорим за киселини, използва се предимно оцетна киселина, обаче много компании постепенно изоставят използването на тази киселина в производството на битумни емулсии, тъй като тя води до корозия на колоидните мелници. Понякога вместо оцетна киселина може да се използва фосфорна киселина.

Като катализатор, който позволява да се получи битумна емулсия, често действа калциевият хлорид. С използването на тази добавка може да подобри вискозитетът и устойчивостта. Също така активно се използват различни полимерни добавки за промяната на изходния битум. Подобни добавки позволяват още повече да се увеличи вискозитета на битума. Освен това, във водната фаза понякога се въвеждат специални латексни добавки.Битумна емулсия: основна информация

Ако трябва да обърнем внимание на важните свойства на битумната емулсия, е необходимо да се спомене за утаяването, коалесценцията и флокулацията. Утаяването или сегментирането е процес на обратно движение на битума в емулсията. Процесът на флокулация е свързан с обединяване на частиците на битума в конгломерати. Това явление може лесно да се избегне чрез обикновено смесване на битумната емулсия, което води до частично възстановяване на нейните свойства. Коалесценция е процес на свързване на малки частици битум в по-големи. Този процес обикновено протича по време на разпадането на емулсията.

Ако говорим за производството на битумна емулсия, първото, което не може да бъде отминато без внимание, е колоидната мелница. Тя пропуска нагретия битум и водната фаза, като битумът се разпада на множество малки частици. Колоидните мелници са главният инструмент при производството на битумни емулсии, така че от качеството на това оборудване зависи до голяма степен и качеството на получения материал.