Приготвяне на битумни емулсии

За приготвянето на битумни емулсии най-често се използва колоидна мелница, макар че е възможно и прилагането и на друго устройство, способно да работи като хомогенизатор-диспергатор. Принципът на приготвяне на емулсия в колоидна мелница се състои в пропускането на сместа на горещия битум и водната фаза между въртящите се дискове и статора. За да бъде създаден допълнителен турболентен поток, повърхността на ротора може да има вдлъбнатини или зъбци, образувайки по този начин уникална релефна повърхност.

Според вида работа оборудването, предназначено за получаване на битумна емулсия се дели на инсталации с периодична и непрекъсната работа.

При периодичния процес се налага преминаването през минимум два етапа: получаване на водна фаза и собствено производство на емулсия. Водната фаза се приготвя в специален контейнер, където се подава топла вода, емулгатор и други необходими компоненти. След което се осъществявя смесването на полученото вещество. Собственото производство на емулсия включва дозиране на приготвената по-рано водна фаза и битума в колоидна мелница или друго устройство, притежаващо способността за диспергиране и хомогенизация. При необходимост, в битума се добавя разтворител (предварително в дозиращия съд или чрез поточен метод).

Основната отличителна разлика на инсталациите с периодична работа се състои в това, че в тях процесът на непосредствено получаване на битумна емулсия включва няколко потока материали, което от своя страна дава възможност за ръчно управление.

Непрекъснатият процес предвижда непрекъснато нагряване на водата и дозиране на всички материали с помощта на отделни дозиращи помпи. Предимството на такъв подход е отсътствието на необходимост от използване на дозировъчни контейнери. Това изисква особено проектиране на системата за водната фаза, което би трябвало да осигури достатъчно време за реакция на химикалите. Процесите на неутрализация и разтваряне трябва да приключат преди момента на съединяване на водната фаза с битума.

При производството на инсталации за получаване на битумна емулсия може да се предвиди възможността за добавяне на латекс, блок съполимер на стирен и бутадиен, както и други вещества, но за това ще бъде необходима реализацията на нови конструкторски решения.

Препоръчваме да се запознаете с битумно-емулсионното оборудване на търговската марка GlobeCore:

 

обновлено: February 1, 2018 автором: dannik