Category Archives: Publications-bg

Защо битумната емулсия е по-добра от горещия битум?

Традиционната технология за използване на битум предвижда неговото изливане върху старата пътна основа с последващо полагане на новото покритие. Даденият подход, макар и да се е използвал в продължение на дълъг период от време, но не е бил лишен от определени недостатъци. Най-добрият начин те да бъдат показани е, ако бъде направено сравнение на пътния битум с такъв материал, като битумната емулсия.

На първо място трябва да се отбележи, че битумните емулсии не изискват подгряване. А битумът е необходимо предварително да бъде загрят до температура 150-160 ºС. Икономията на време и енергия вече е на лице. Освен това, при работа с горещи битуми рискът от получаване на изгаряния съществено се увеличава.

Освен това, битумната емулсия може да бъде полагана върху влажни повърхности. Това дава възможност да се започне работа рано сутрин и даже при наличието на роса и неголеми локви. Възможностите на горещия битум в този аспект са много по-скромни: да се излива върху мокро покритие е категорично забранено. Затова, използването на битумни емулсии позволява да бъде разширен времевия интервал за полагане на асфалт.

При определена запрашеност на пътното покритие полагането на битум може да доведе до това, че след определено време той ще може да бъде събран, като обикновен килим. Битумните емулсии много по-добре прилепват към прашната основа.

Благодарение наличието на специални разредители, емулсията може да прониква даже в най-дребните пори и микро-пукнатини, разпределяйки се равномерно по цялата повърхност.

За приготвяне на битумна емулсия е необходимо наличието на битумна и водна фаза. Битумната фаза – това са частички битум със специални добавки (разредител, добавки), а водната фаза – това е вода, в която добавят емулгатори (за създаване на емулсия) и киселина (за активация на емулгаторите).

Двете съставляващи се подават в колоидна мелница, която представлява специално механично устройство с голямо количество обороти на ротора. Тя е предназначена за надребняване на битума до микронни размери и неговото последващо попадане в мехурчетата на емулсионната вода.

Компания GlobeCore предлага универсално оборудване за получаване на битумни емулсии – инсталации тип УВБ-1. С тяхна помощ може да се организира производството както на катионни, така и на анионни битумни емулсии с производителност от 1 до 8 м3/час. Освен колоидна мелница инсталациите УВБ-1 съдържат също и други компоненти: панел за управление, дозиращи устройства, запорно-регулираща арматура и т.н. Благодарение на това се осигурява получаването на продукт, качеството на който напълно съответства на световните стандарти в областта на пътното строителство.

Особености на модифицирания битум за получаване на покривни грундове

За подготовка на покривната основа се използват материали, които биха могли да имат на повърхността си пори и да не осигуряват достатъчно сцепление с покривното покритие. Ако не се запълнят навреме тези мини-отвори, то в тях ще се пропие вода. Това е нежелателно, тъй като при промяна на температурите и последващо замръзване/топене на повърхността на основата ще се образуват пукнатини, а самото покривно покритие ще се разруши.

С цел отстраняване на пагубното влияние от появата на пори и повишаване здравината на сцепление на покривната основа с покривното покритие двете повърхности се обработват с течен грунд (праймер) на битумна основа.

Праймер – това е концентрирана дисперсия от нефтени битуми, притежаващи температура на омекване не по-ниска от 80 ºС в специално подбрани разтворители.

При използоването на битум за получаване на тънък фин слой е необходимо да се има предвид областта на лаковете и боите, тъй като водонепроницаемостта на свързващото вещество е съществено по-ниска, отколкото каучука и други пластмаси. Въпреки това, битумите имат добри противокорозионни свойства и високи диелектрични показатели. Суровинната база на битумите на практика е неизчерпаема, което позволява да се правят оптимистични прогнози по повод прехода на някои лакове и бои на битумна основа.

При това, немодифицираният битум в състава на покритията трябва да бъде заменен, тъй като не съответства на съществуващите стандарти.

Въвеждането на модификатори позволява извеждането на битумните лакове и бои на ново ниво: става възможно нанасянето върху метални повърхности, покрити с ръжда. При това, се пропуска скъпоструващата процедура за пясъко-струйно почистване.

Ръждата действа като самомодификатор, без да влошава, а точно обратното, подобрява експлоатационните характеристики на битумните покрития.

Използването на модификатори позволява да бъде подобрено качеството на получаваните грундове и да бъдат повишени техните адхезионно-якостни свойства. Праймерите увеличиват срока на експлоатация на бетона за сметка на максималното втриване в повърхността при нанасяне и последващо свързване на всички несвързани частици.

 

 

Иновации в пътното строителство – каква е ползата от използване на битумна емулсия?

В областта на пътното строителство все по-често се използва битумна емулсия, която идва на мястото на битума. Посоченият свързващ материал е изобретен в САЩ и в продължение на половин век успешно се исползва в целия свят в качеството си на една от съставните части в пътния строителен материал.

Битумната емулсия служи като свързващ материал за грундиране. Физическите характеристики на битумната емулсия са такива, че веществото не изисква голямо загряване преди експлоатацията и се разпределя по цялата повърхност на чакъла на по-равен слой, отколкото обикновения битум. Стойността на битумната емулсия пряко зависи от стойността на суровината.

В пътното строителство битумната емулсия се използва също за създаване на асфалтирано покритие в условията на повишена влажност и понижени температури, ремонт на дупки на пътя на основата на съвременни технологии на импрегниране, студена обработка при извършване на възстановителни дейности, повърхностна обработка на износените пътни слоеве и т.н. Битумната емулсия е удобна при експлоатация за многослойното пътно покритие. Обработката с помощта на това свързващо вещество служи за факторно и структурно обновяване на слоевете, предупреждение за преждевременно разрушение на автомагистралите, защита от въздействието на водата, за подобряване сцеплението на автомобилните гуми с пътното покритие и за повишаване показателите на износоустойчивост.

В резултат на използване на битумна емулсия пътното покритие получава отлични качествени характеристики – такива като устойчивост на пътя и дълъг експлоатационен ресурс.

В състава на битумната емулсия задължително влизат битум и вода, в съотношение 50 на 40%. Измежду останалите съставки могат да бъдат отделени около 3-5% за смеси от вторичен продукт от преработката на памучно масло с пречистен катран, 1% сода каустик или калий, или други емулгатори.

Приготвянето на битумна емулсия се разделя на битумна и водна фаза. Битумната фаза представлява смесване на битума с различни добавки (присадки, разредител и др.). Водната фаза – това е добавяне на емулгатори в подготвената вода за създаване на емулсия. Дадената фаза включва приготвяне на емулгатора от част от сместа на мастната маса под формата на вторичен продукт от преработката на памучно масло и пречистен катран, в процеса на тяхното смесване със загрят във вода разтвор на сода каустик или калиев хидроксид до пълното разтваряне на подобен род смеси.

В резултат на това, две съставки се подават през специални дозатори в специална инсталация за смесване, оборудвана с колоидна мелница, развиваща скорост на въртене от порядъка на 6 хиляди оборота в минута. Битумът се надребнява до частици с микронни размери, които попадат в мехурчетата на емулсионната вода и се суспендират. Полученият от смесването продукт се нарича битумна емулсия.

Основно предимство от неиното използване е икономията на ресурси и пестенето на енергия. Общата себестойност на работите се намалява за сметка увеличения срок на експлоатация на битумната емулсия в температурните условия от пролетта и до късна есен. Освен това, технологията на използване на битумната емулсия за създаване на пътно покритие е екологично чисто, в атмосферата не се отделят емисии от разтворителите, също така, няма опасност от взрив по време на обработка и транспортиране на битумния разтвор.

Битумната емулсия повишава еластичността, устойчивостта, адхезионните характеристики на повърхностния слой на автомобилните пътища, намалява чувствителността към температурните колебания и представлява качествен продукт на съвременната химическа индустрия.

Лабораторно оборудване за получаване на модифициран битум

Модифицираните битуми започват своето развитие още през 60-те години на миналия век. Тяхната поява е провокирана от намаления срок на действие на горните слоеве пътни покрития в резултат на увеличеното натоварване на транспортните средства и интензивността на движение. Традиционните асфалтобетони вече не удовлетворявали изискванията в частта трайност на пътните покрития. Тъй като тяхното качество по същество се определя от характеристиките на битумните свързващи вещества, бил направен извод за целесъобразността за смяна на обикновените битуми с битуми, модифицирани с полимери.

На първия етап са се провеждали изследвания на ефективността от използване на различни полимери, както и търсене на най-добрите технологии за тяхното съчетание с битум при помощта на лабораторно оборудване. С времето получените резултати били систематизирани, но научните търсения в областта на модифицирания битум не спират и до ден днешен.

Компанията GlobeCore предлага на вниманието на изследователските лаборатории, научни институти, както и предприятия, специализиращи в производството на асфалтобетонни смеси, строителство и ремонт на пътища, мостове и виадукти, лабораторни инсталации тип УМБ-Л. Посоченото оборудване е предназначено за отработване на рецепти за модифицирани битуми и провеждане на различни видове експерименти.

Инсталацията работи на принципа на поточното смесване с едновременно диспергиране на битума и полимера, което се осигурява за сметка използването на колоидна мелница.

Предимства на лабораторните инсталации от тип УМБ-Л с търговска марка GlobeCore:

– възможност за извършване на експерименти непосредствено на мястото на производство;

– получаване на опитни образци модифициран битум с производителност до 12 литра за един работен цикъл;

– получаване на образци модифициран битум за лабораторен анализ без големи разходи на изходните материали (битум, полимери, адхезионни добавки, пластификатори и т.н.);

– възможност за добавяне на течни компоненти в процеса на приготвяне на модифициран битум;

– оперативна корекция на технологичния процес на приготвяне на модифициран битум при определяне на необходимото количество добавяни модифициращи добавки;

– възможност за доставка както отделно, така и в комплект с инсталации, предназначени за получаване на модифицирани битуми в промишлени обеми;

– възможност за получаване на консултация от висококвалифицирани специалисти както на етапа на избор, така и на етапа на експлоатация на оборудването;

– лесни за използване.

Лабораторно оборудване за производство на битумна емулсия

Като цяло, лабораторното оборудване позволява да бъдат моделирани в малки мащаби процеси, протичащи в реалния свят. Именно с такова през 20-те години на миналия век за първи път е бил получен такъв материал, като битумната емулсия.

По-голямата част от начините за нейното производство са базирани на емулгиране на битума във вода, което в лабораторни условия може да се реализира при помощта на:

– лопатна бъркалка;

– ултразвук;

– колоидна мелница;

– комбиниран начин.

Компанията GlobeCore предлага на вниманието на лаборатории, научно-изследователски институти и промишлени предприятия, специализиращи в производството на битумни материали, лабораторна инсталация тип УВБ-1Л, предназначена за:

– разработка и тестване на рецепти за битумни емулсии;

– изготвяне на лабораторни образци (партиди) битумни емулсии.

Принципът на работа на такова оборудване е основан на смилането на частиците битум между ротора и статора в колоидната мелница във фуга с размер 0,5 мм, и създаване на границата на разделяне на водната и битумна фаза слой на повърхностно-активно вещество. Прилагането на колоидна мелница позволява да бъде получен високостабилен продукт, което не винаги е възможно в случай на използване на обикновени лопатни бъркалки (не осигуряват необходимото надребняване на битума) и ултразвукови колебания (изискват предварително тънко надребняване на битума).

Предимства на лабораторните инсталации УВБ-1Л с търговска марка GlobeCore:

– контрол на качеството на получените образци без големи разходи на изходните материали (битум, вода, емулгатори и др.);

– тестване на всяка рецепта за битумна емулсия;

– производство на опитни образци катионни и анионни битумни емулсии с максимална производителност до 20 л/мин;

– изследване характеристиките на материала при добавянето в него на различни модифициращи добавки;

– възможност за доставка както отделно, так и в комплект с битумно-емулсионни инсталации, предназначени за получаването на продукта в промишлени обеми;

– работа на полуавтоматичен режим;

– оборудването може да бъде особено полезно за производителите на битумни емулсии, които разработват рецепти в съответствие с местните изисквания;

– възможност за получаване на консултация от висококвалифицирани специалисти както на етапа на избор, така и на етапа на експлоатация на оборудването;

– лесна за използване.

 

 

 

Компания GlobeCore презентира своето оборудване в България

От 18 до 24 октомври 2015 година за представителите на пътно-строителния отрасъл и други заинтересовани организации в България бяха проведени редица презентации на оборудването на компания GlobeCore.

Посочените мероприятия се проведоха в София, Пловдив, Русе, Благоевград и в други градове.

Сътрудниците от GlobeCore представиха на вниманието на събралите се материали както за самата компания, так и за произвежданото оборудване: инсталации за производство на битумна емулсия (тип УВБ-1), инсталации за модификация на битум с полимери (тип УВБ-2), както и лабораторни инсталации.

Интересът на българските представители към оборудването на GlobeCore не е случаен. На първо място, търсенето на битумна емулсия и модифициран битум в тази страна постоянно расте. На второ място, от 2009 година в гр. Варна успешно функционира завод за производство на модифициран битум, който беше окомплектован с оборудване на нашата компания.

На презентациите присъстваха както технически специалисти, така и ръководители на пътно-строителни организации. След приключване на официалната част от мероприятията, всички участници имаха възможността да получат изчерпателни отговори на възникналите въпроси от технически характер от инженер-конструктора на компания GlobeCore.

Нашата компания изказва своите благодарности към българските си колеги за проявения интерес и топъл прием, както и се надява на по-нататъшно сътрудничество.

 

В Танзания започна да работи първия завод за производство на битумни емулсии

На 4 октомври в Дар-ес-Салаам (Танзания) бе открит първият завод в страната за производство на битумни емулсии, напълно зареден с оборудване от фирма GlobeCore.

Важността на събитието се доказва от факта, че в събитието лично участва замесен заместник-директор за изграждане на селски и градски пътища на Министерството на труда на Обединена република Танзания Hassan Matimbe (на снимката – в центъра). Заедно с него тържествено лентата бе прерязана от преставителите на фирмата-собственик: управляващ директор Gratian Nshekanabo и иглавен изпълнителен директор Prashant Patel.

На новото производство в Танзания се поставят големи надежди. Gratian Nshekanabo каза:

– Ние сме горди да бъдем първи завод за производство на битумни емулсии, построен въз основа на най-добрите международни практики в света. Съответно, емулсията от битум, произведена в такова оборудване, напълно съответства на международните и регионалните стандарти.

Използването на “студени технологии” ще промени изцяло нашите пододи до изграждането и обслужването на пътищата.

Г-н Hassan Matimbe заяви, че откриването на завода за битумна емулсия – е стъпка в правилната посока, която е логично продължение на курса на правителството в индустриализацията на Танзания. В допълнение, работата му ще намали вноса на битумни материали.

На откриването на такова важно производство не е могъл да не предшества дълъг анализ и избор на наистина най-доброто оборудване. Припомнете си, че господата Nshekanabo и Patel лично посетиха производството на GlobeCore, разположено в Украйна. След това направиха избор в полза на нашата компания.

Във Виетнам стартира и успешно се експлоатира инсталация УВБ-2

На 8 май е завършена настройката във Виетнам. В една от строителните компании в страната беше установена инсталация УВБ-2 (капацитет 22 м3 / ч) за модификация на битум с полимери.
Модифициран битум, произведен от УВБ на марка GlobeCore, се използва при строителството и ремонта на пътища и мостове.

Оборудване на този вид е особено търсено от предприятия, които са ангажирани в производството и ремонта на асфалтови настилки, хидрозолация на сгради и уреждане на меки покриви.

GlobeCore представи своето оборудване в Сърбия и Македония

В началото на декември, представители от GlobeCore извъшиха работно посещение в Белград, Скопие и няколко други градове в Сърбия и Македония.

По покана на приемаща държава управителя на нашата компания Антонина Сохан проведе презентация на оборудване за производство на битумни емулсии и модифициран битум.

Както слушатели бяха служители на фирми, занимаващи се с пътно строителство и ремонт, както и с производство на материали за пътно строителство. По време на презентацията, освен битумно оборудване, произведено от GlobeCore, бяха обсъдени особеностите на прилагането му в Сърбия и Македония, както и способността му да се интегрира в съществуващите техноллогични инсталации.
В резултат на пътуването, можете спокойно да се каже, че оборудването GlobeCore е способно и ефективно ще реши предизвикателствата, които са пред пътните строители в Сърбия и Македония.

 

Модифициран битум и неговите видове

В тази статия ще разкажем не само за основните видове модифициран битум, но също така и за техните основни характеристики, които задължително трябва да се имат предвид при използването на тези строителни материали.

Веднага трябва да се отбележи, че процесът на модифициране на битума е насочен към подобряване на свойствата му чрез комбинирането му със специални полимерни добавки. Въвеждането на подходящ полимер и получаването на модифициран битум позволяват получаването на вещество с подобрени свойства, такива като подобрена устойчивост на топлина или студ, повишена устойчивост на натоварвания, по-голяма еластичност, трайност и така нататък. Като основен полимерен модификатор на битума широко се използват (включително за производството на различни строителни материали), такива добавки като AПП, т.е. атактен полипропилен, или с други думи – получава се АПП –модифициран битум, при това понякога заедно с изотактичен полипропилен, както и СБС, т.е. полимер стирен-бутадиен-стирен, при което се получава СБС-модифициран битум.

Обикновено материалите от модифициран битум се наричат битум-полимери, а в отделни случаи, особено в преводната литература, може да се срещне такъв термин като битумна гума, т.е. материали на базата на битум, който се модифицира с полимер СБС или битумен пластик, т.е. AПП-модифициран битум.

Модифициран битум и неговите видове

Материалите, при които са използвани както стирен-бутадиен-стирен, така и атактен полипропилен, имат своите силни и слаби страни. При разглеждането на материали с една и същата основа, но с различни модификатори, могат да бъдат забелязани най-различни особености, за които сега ще стане дума. Например, АПП материалите са силно устойчиви на ултравиолетово лъчение, имат висока химическа устойчивост към основи и киселини, по-висока устойчивост на топлина на фона на СБС материалите, както и отлична адхезия към метали и стъкло. Всичко това оказва значително влияние върху областта на използване на АПП модифицирания битум. На свой ред СБС материалите се характеризират с устойчивост на замръзване и отлична еластичност, освен това те доста лесно повтарят формата на повърхността, върху която се полагат. Също така трябва да бъдат споменати и особеностите на отделните видове модифициран битум, тъй като техните свойства могат да се променят значително в зависимост от концентрацията на модификатора.

Обикновено СБС добавките са около 3-6 процента от теглото. Необходимото количество от този материал зависи от дисперсното състояние на веществото. Ако полимерът стирен-бутадиен-стирен се въвежда във фино дисперсна форма, то неговият разход, както и концентрацията му, намалява, а в по-груба форма – напротив – за да се постигне високо качество на модифицирания битум, концентрацията на модификатора трябва да се увеличи. Заедно с това, при нагряване на модифициран битум, който е подобрен със СБС, често се наблюдава тенденция към разделяне на фазите на полимера и битума, т.е. подобен модифициран битум е относително нестабилен при съхранение. Всичко това трябва задължително да се взима под внимание при използването на един или друг вид модифициран битум.