Tag Archives: колоидна мелница

Приготвяне на битумни емулсии

За приготвянето на битумни емулсии най-често се използва колоидна мелница, макар че е възможно и прилагането и на друго устройство, способно да работи като хомогенизатор-диспергатор. Принципът на приготвяне на емулсия в колоидна мелница се състои в пропускането на сместа на горещия битум и водната фаза между въртящите се дискове и статора. За да бъде създаден допълнителен турболентен поток, повърхността на ротора може да има вдлъбнатини или зъбци, образувайки по този начин уникална релефна повърхност.

Според вида работа оборудването, предназначено за получаване на битумна емулсия се дели на инсталации с периодична и непрекъсната работа.

При периодичния процес се налага преминаването през минимум два етапа: получаване на водна фаза и собствено производство на емулсия. Водната фаза се приготвя в специален контейнер, където се подава топла вода, емулгатор и други необходими компоненти. След което се осъществявя смесването на полученото вещество. Собственото производство на емулсия включва дозиране на приготвената по-рано водна фаза и битума в колоидна мелница или друго устройство, притежаващо способността за диспергиране и хомогенизация. При необходимост, в битума се добавя разтворител (предварително в дозиращия съд или чрез поточен метод).

Основната отличителна разлика на инсталациите с периодична работа се състои в това, че в тях процесът на непосредствено получаване на битумна емулсия включва няколко потока материали, което от своя страна дава възможност за ръчно управление.

Непрекъснатият процес предвижда непрекъснато нагряване на водата и дозиране на всички материали с помощта на отделни дозиращи помпи. Предимството на такъв подход е отсътствието на необходимост от използване на дозировъчни контейнери. Това изисква особено проектиране на системата за водната фаза, което би трябвало да осигури достатъчно време за реакция на химикалите. Процесите на неутрализация и разтваряне трябва да приключат преди момента на съединяване на водната фаза с битума.

При производството на инсталации за получаване на битумна емулсия може да се предвиди възможността за добавяне на латекс, блок съполимер на стирен и бутадиен, както и други вещества, но за това ще бъде необходима реализацията на нови конструкторски решения.

Препоръчваме да се запознаете с битумно-емулсионното оборудване на търговската марка GlobeCore:

 

Лабораторно оборудване за получаване на модифициран битум

Модифицираните битуми започват своето развитие още през 60-те години на миналия век. Тяхната поява е провокирана от намаления срок на действие на горните слоеве пътни покрития в резултат на увеличеното натоварване на транспортните средства и интензивността на движение. Традиционните асфалтобетони вече не удовлетворявали изискванията в частта трайност на пътните покрития. Тъй като тяхното качество по същество се определя от характеристиките на битумните свързващи вещества, бил направен извод за целесъобразността за смяна на обикновените битуми с битуми, модифицирани с полимери.

На първия етап са се провеждали изследвания на ефективността от използване на различни полимери, както и търсене на най-добрите технологии за тяхното съчетание с битум при помощта на лабораторно оборудване. С времето получените резултати били систематизирани, но научните търсения в областта на модифицирания битум не спират и до ден днешен.

Компанията GlobeCore предлага на вниманието на изследователските лаборатории, научни институти, както и предприятия, специализиращи в производството на асфалтобетонни смеси, строителство и ремонт на пътища, мостове и виадукти, лабораторни инсталации тип УМБ-Л. Посоченото оборудване е предназначено за отработване на рецепти за модифицирани битуми и провеждане на различни видове експерименти.

Инсталацията работи на принципа на поточното смесване с едновременно диспергиране на битума и полимера, което се осигурява за сметка използването на колоидна мелница.

Предимства на лабораторните инсталации от тип УМБ-Л с търговска марка GlobeCore:

– възможност за извършване на експерименти непосредствено на мястото на производство;

– получаване на опитни образци модифициран битум с производителност до 12 литра за един работен цикъл;

– получаване на образци модифициран битум за лабораторен анализ без големи разходи на изходните материали (битум, полимери, адхезионни добавки, пластификатори и т.н.);

– възможност за добавяне на течни компоненти в процеса на приготвяне на модифициран битум;

– оперативна корекция на технологичния процес на приготвяне на модифициран битум при определяне на необходимото количество добавяни модифициращи добавки;

– възможност за доставка както отделно, така и в комплект с инсталации, предназначени за получаване на модифицирани битуми в промишлени обеми;

– възможност за получаване на консултация от висококвалифицирани специалисти както на етапа на избор, така и на етапа на експлоатация на оборудването;

– лесни за използване.