Tag Archives: Лабораторно оборудване

Лабораторно оборудване за получаване на модифициран битум

Модифицираните битуми започват своето развитие още през 60-те години на миналия век. Тяхната поява е провокирана от намаления срок на действие на горните слоеве пътни покрития в резултат на увеличеното натоварване на транспортните средства и интензивността на движение. Традиционните асфалтобетони вече не удовлетворявали изискванията в частта трайност на пътните покрития. Тъй като тяхното качество по същество се определя от характеристиките на битумните свързващи вещества, бил направен извод за целесъобразността за смяна на обикновените битуми с битуми, модифицирани с полимери.

На първия етап са се провеждали изследвания на ефективността от използване на различни полимери, както и търсене на най-добрите технологии за тяхното съчетание с битум при помощта на лабораторно оборудване. С времето получените резултати били систематизирани, но научните търсения в областта на модифицирания битум не спират и до ден днешен.

Компанията GlobeCore предлага на вниманието на изследователските лаборатории, научни институти, както и предприятия, специализиращи в производството на асфалтобетонни смеси, строителство и ремонт на пътища, мостове и виадукти, лабораторни инсталации тип УМБ-Л. Посоченото оборудване е предназначено за отработване на рецепти за модифицирани битуми и провеждане на различни видове експерименти.

Инсталацията работи на принципа на поточното смесване с едновременно диспергиране на битума и полимера, което се осигурява за сметка използването на колоидна мелница.

Предимства на лабораторните инсталации от тип УМБ-Л с търговска марка GlobeCore:

– възможност за извършване на експерименти непосредствено на мястото на производство;

– получаване на опитни образци модифициран битум с производителност до 12 литра за един работен цикъл;

– получаване на образци модифициран битум за лабораторен анализ без големи разходи на изходните материали (битум, полимери, адхезионни добавки, пластификатори и т.н.);

– възможност за добавяне на течни компоненти в процеса на приготвяне на модифициран битум;

– оперативна корекция на технологичния процес на приготвяне на модифициран битум при определяне на необходимото количество добавяни модифициращи добавки;

– възможност за доставка както отделно, така и в комплект с инсталации, предназначени за получаване на модифицирани битуми в промишлени обеми;

– възможност за получаване на консултация от висококвалифицирани специалисти както на етапа на избор, така и на етапа на експлоатация на оборудването;

– лесни за използване.

Лабораторно оборудване за производство на битумна емулсия

Като цяло, лабораторното оборудване позволява да бъдат моделирани в малки мащаби процеси, протичащи в реалния свят. Именно с такова през 20-те години на миналия век за първи път е бил получен такъв материал, като битумната емулсия.

По-голямата част от начините за нейното производство са базирани на емулгиране на битума във вода, което в лабораторни условия може да се реализира при помощта на:

– лопатна бъркалка;

– ултразвук;

– колоидна мелница;

– комбиниран начин.

Компанията GlobeCore предлага на вниманието на лаборатории, научно-изследователски институти и промишлени предприятия, специализиращи в производството на битумни материали, лабораторна инсталация тип УВБ-1Л, предназначена за:

– разработка и тестване на рецепти за битумни емулсии;

– изготвяне на лабораторни образци (партиди) битумни емулсии.

Принципът на работа на такова оборудване е основан на смилането на частиците битум между ротора и статора в колоидната мелница във фуга с размер 0,5 мм, и създаване на границата на разделяне на водната и битумна фаза слой на повърхностно-активно вещество. Прилагането на колоидна мелница позволява да бъде получен високостабилен продукт, което не винаги е възможно в случай на използване на обикновени лопатни бъркалки (не осигуряват необходимото надребняване на битума) и ултразвукови колебания (изискват предварително тънко надребняване на битума).

Предимства на лабораторните инсталации УВБ-1Л с търговска марка GlobeCore:

– контрол на качеството на получените образци без големи разходи на изходните материали (битум, вода, емулгатори и др.);

– тестване на всяка рецепта за битумна емулсия;

– производство на опитни образци катионни и анионни битумни емулсии с максимална производителност до 20 л/мин;

– изследване характеристиките на материала при добавянето в него на различни модифициращи добавки;

– възможност за доставка както отделно, так и в комплект с битумно-емулсионни инсталации, предназначени за получаването на продукта в промишлени обеми;

– работа на полуавтоматичен режим;

– оборудването може да бъде особено полезно за производителите на битумни емулсии, които разработват рецепти в съответствие с местните изисквания;

– възможност за получаване на консултация от висококвалифицирани специалисти както на етапа на избор, така и на етапа на експлоатация на оборудването;

– лесна за използване.